Tournaments played by Michael Lasko

DateNameOld ratingCurrent rating
2008-02-23 Club du samedi 822 837
2008-02-23 Club du samedi 825 822
2007-09-29 Club du samedi 794 825
2007-05-05 Club du samedi 805 794
2007-03-25 Qualification Montréal 854 805
2007-03-17 Club du samedi 851 854
2007-03-10 Club du samedi 866 851
2007-01-27 Club du samedi 756 866
2007-01-13 Club du samedi 733 756
2006-12-16 Club du samedi 738 733
2006-12-02 Club du samedi 757 738
2006-11-25 Club du samedi 711 757
2006-03-29 Club du samedi 758 711
2006-04-23 Championnat provincial - Québec 2006 738 758
2006-04-22 Club du samedi 756 738
2005-04-08 Club du samedi 714 756
2006-03-26 Qualification de Montréal 705 714
2006-03-25 Club du samedi 714 705
2006-03-18 Club du samedi 646 714
2006-02-18 Club du samedi 703 646
2006-02-04 Club du samedi 735 703
2006-01-28 Tournoi du samedi 689 735
2006-01-21 Club du samedi 693 689
2006-01-07 Club du samedi 717 693
2005-12-10 Club du Samedi 749 717
2005-12-04 Par équipe (Mat- 6e) Classe A 759 749
2005-12-03 Club du samedi 715 759
2005-11-26 Club du Samedi 675 715
2005-11-19 Club du samedi 756 675
2005-11-12 Club du samedi 736 756
2005-11-05 Club du samedi 730 736
2005-10-29 Club du Samedi 723 753
2005-10-29 Club du Samedi 753 730
2005-10-22 Club du Samedi 820 723
2005-10-15 Club du Samedi 706 820
2005-10-09 Club du samedi 634 706
2005-10-01 Club du samedi 634 634
2005-05-14 Club du Samedi 641 634
2005-05-07 Club du Samedi 651 641
2005-04-23 Tournoi regulier du Samedi 652 651
2005-04-16 Club du Samedi 685 652
2005-04-10 Provincial du Quebec 695 685
2005-04-09 Tournoi du Samedi 676 654
2005-04-09 Tournoi du Samedi 654 695
2005-04-08 Tournoi par equipe M6 Section B 630 676
2005-04-03 Club du Samedi 660 630
2005-03-22 Qualification GENERAL 678 660
2005-03-12 Club du Samedi 574 678
2005-02-13 Grand Prix de Montreal 571 574
2005-02-12 Club du Samedi 499 571
2005-01-30 Club du Samedi 495 499
2005-01-15 Club du Samedi 532 495
2004-12-05 Club du Samedi 515 495
2004-12-05 Club du Samedi 495 532
2004-04-18 Club du samedi 538 515
2004-04-03 Club du samedi 571 538
2004-04-16 Club du samedi 573 571
2004-03-20 Equipe / Mat. - 6 / Section A 600 573
2004-03-06 Club du samedi 618 600
2004-03-05 Club du samedi 520 618
2004-02-22 Club du samedi 516 520
2004-05-09 Club du samedi 559 531
2004-05-09 Club du samedi 531 516
2004-02-03 Club du samedi 564 559
2004-05-15 Grand Prix 532 564
2004-02-04 Club du samedi 541 532
2004-01-24 Club du samedi 511 541
2003-12-06 Equipe / Mat. - 3 562 511
2003-11-07 Club du samedi 558 562
2003-10-19 Grand Prix 556 558
2003-11-16 Club du samedi 600 556